Veilige school
Wij willen voor iedereen een veilige school zijn. Vanuit verschillende invalshoeken komt het aspect veiligheid ook in de groepen aan bod. Vanuit de school maar ook samen met de kinderen zijn er een aantal duidelijke gedragsregels opgesteld waaraan we ons willen houden. Een voorbeeld daarvan is deze:

Behandel een ander, zoals je zelf behandeld wilt worden.

Denk daarbij aan het volgende:
  • noem elkaar bij de voornaam en  gebruik geen scheldwoorden.
  • uitlachen, dingen afpakken, anderen buitensluiten doen wij niet.
  • als je merkt of ziet dat problemen te groot zijn om zelf op te lossen, vraag dan je meester of juf om hulp, dat is geen klikken.
Pesten
Pesten komt voor op iedere school. En soms, helaas, ook op onze school. De werkgroep Preventie en Machtsmisbruik (PMM), waarin Ger van Alphen en Dionne Ossevoort als vertrouwenspersoon zitting hebben, heeft tot doel om de aanpak van pestgedrag binnen alle geledingen bespreekbaar te maken. Door samen met teamleden, ouders, verzorgers én kinderen te praten over dit probleem kunnen we veel leed voorkomen. In het geval er sprake is van pesten dan is altijd het uitgangspunt dat het kind dat gepest wordt steun en hulp krijgt, maar ook dat de pester(s) en de meelopers worden aangepakt. Ouders / verzorgers worden ingelicht en indien nodig met elkaar in contact gebracht.

De Spelelier heeft uitgebreid beschreven wat ze doet om het sociaal /emotionele welbevinden van kinderen in positieve zin te ontwikkelen en pesten te voorkomen, wij noemen dit ons pestprotocol. U kunt het document via deze link bekijken.

Internet

Omdat het internet een steeds prominentere rol in onze samenleving inneemt en zelfs al is doorgedrongen tot in het klaslokaal hebben wij ook een aantal afspraken en gedragsregels vastgelegd in een internetprotocol, dat u via deze link kunt inzien.
Als school nemen wij deel aan de studiebijeenkomsten over nieuwe media die de GGD verzorgt.Bedrijfshulpverlening
Een aantal leerkrachten hebben de opleiding voor BedrijfsHulpVerlener (BHV-er) gevolgd. Zij hebben een ontruimingsplanplan opgesteld waarin de handelingen en taken van BHV, directie, team, kinderen en in school aanwezige ouders beschreven zijn. Het plan wordt jaarlijks getoetst en regelmatig met de kinderen doorgesproken en geoefend.
Veilig verkeer
In de groepen 5 t/m 8 worden verkeerslessen en  EHBO als vakken aangeboden.
Sinds twee jaar is De Spelelier in het bezit van het Brabants Veiligheids Label.
Contactpersoon/ vertrouwenspersonen

Als er zich een situatie voordoet of er iets is gebeurd wat u met de school in vertrouwen wilt bespreken dan kunt u terecht bij één van onze vertrouwenspersonen Ger van Alphen of Dionne Ossevoort. Zij zijn tijdens schooltijden via het algemene telefoonnummer te bereiken. Neem altijd direct contact op als er sprake is van ernstige zaken als pesten, discriminatie, agressie, geweld of seksuele intimidatie. Uw verhaal wordt altijd serieus genomen en de school zal direct actie ondernemen. Deze actie hoeft overigens niet altijd zichtbaar te zijn voor anderen. Soms is het goed op een andere wijze te handelen dan openheid van zaken te geven. De school kan overleggen met externe deskundigen van de GGD.Klachtenprocedure

De school voelt zich verantwoordelijk om iedereen die aan de school verbonden goede zorg te geven en gelijk te behandelen. Maar overal waar mensen samenwerken kunnen fouten worden gemaakt. Indien u zich slachtoffer voelt van gedragingen of beslissingen van anderen vragen wij u om dat met de school te bespreken. De leerkracht is de eerst aangewezen persoon bij wie u terecht zou moeten kunnen. De directie houdt zich daarbij op de achtergrond.
Mocht de klacht naar uw idee onvoldoende verholpen worden dan kunt u de directie of het bestuur (STROOMM) inschakelen. Indien ook na deze stap het probleem niet naar tevredenheid is opgelost dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie. Deze zal na onderzoek verslag doen aan het bestuur en betrokken ouders.

Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (lgc-lkc)
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: (030) 280 95 90 
Fax: (030) 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Om een goede uitvoering van de klachtenprocedure te waarborgen heeft het schoolbestuur de ‘Regeling Seksuele Intimidatie’ en de ‘Klachtenregeling’ vastgesteld.

De volledige tekst van deze regelingen ligt op school ter inzage.Gerealiseerd door schoolwebsite.nu
|