Brede School

In de brede school zijn een aantal kindgerichte voorzieningen bij elkaar gebracht die OBS de Spelelier helpen bij het realiseren van een ononderbroken ontwikkeling en onderwijsloopbaan voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Hierin zijn ook Bolleke(peuterspeelzaal),  Kindercentrum Kindertuin (kinderdagverblijf), Twizon(BSO en TSO) en Buurtsportwerk actief.
De Spelelier is de kartrekker in Brede School De Wilgenbroek (in Boxtel zijn nog drie brede scholen: in Lennisheuvel, in Selissenwal en in Liempde). Samen met de andere participanten wordt invulling gegeven aan de volgende thema’s:

 • Taalontwikkeling en Leesbevordering
 • Kunst- en cultuureducatie
 • Gezond- en redzaam gedrag, waaronder sport

Brede School de Wilgenbroek is een Kunst- en Cultuurschool.
Inschools wordt er veel aandacht besteed aan kunsteducatie, o.a. doordat er kunstateliers plaatsvinden. In het naschools aanbod wordt een vervolg geboden op deze ateliers. Ongeveer 5x per jaar vindt er een cyclus van 5 activiteiten plaats, steeds met een ander onderwerp en andere docenten. Deelnemers mogen enkele gemaakte kunstwerken mee naar huis nemen, de andere kunstwerken zijn bedoeld voor de Kinderkunstuitleen van De Spelelier. Deze gaat voor het eerst open in september 2013.

Natuurlijk worden er meer activiteiten georganiseerd die zowel binnen deschool, naschools of in de vakantie kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld:

 • Taalspeelgroep
 • Voorleesontbijt
 • Sportlessen
 • Muzieklessen
 • Kooklessen
 • Technieklessen

Eén van de onderdelen van gezondheidseducatie is sport. In dat kader wordt er samengewerkt met beweegconsulent Nicole van Spaendonk en haar medewerkers en stagiaires.Zij verzorgen een aantal van de gymlessen op school en de naschoolse activiteiten op dinsdag en donderdag.

Deelname aan de brede school activiteiten kan tegen geringe kosten, wel moet men zich van te voren aanmelden. Sportactiviteiten kosten € 1,- per kind per keer, voor de andere activiteiten variëren de bijdragen tussen de € 2,50 en €5,00 per keer, afhankelijk van de kosten voor materiaal en docenten.  Informatie hierover en een kalender van de activiteiten wordt maandelijks meegegeven aan de kinderen, tegelijkertijd met het info-bulletin van De Spelelier.

Namens De Spelelier zijn onder andere bij de Brede School betrokken:

 • Liesbeth Prinsen (directeur van De Spelelier) neemt deel aan het bestuurlijk overleg, inhoudelijk overleg en gebruikersoverleg
 • Leden van de kunst- en cultuurgroep, zij organiseren in samenspraak met de
  andere participanten de jaarlijkse kunstweken
 • Ger van Alphen (I.B.er van De Spelelier) kartrekker van de werkgroep Taalontwikkeling, en mede verantwoordelijk voor organisatie voorleesontbijt,
  Taalspeelgroep en ouderbijeenkomsten Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Ghislaine de Brouwer (directeur Stichting Brede Scholen Boxtel) is voorzitter van het inhoudelijk overleg. Hier worden plannen ontwikkeld en vindt de aansturing naar de diverse werkgroepen plaats.


Schrijf je in
voor een van de Brede School Activiteiten!

Download onderstaand formulier en vul je gegevens in.

Aanmeldingsformulier Brede School Activiteit.doc

Je kunt het ingevulde formulier als bijlage mailen naar Ghislaine de Brouwer: e-mailadres: 
gdbrouwer@spelelier.nl

Gerealiseerd door schoolwebsite.nu
|