leerlingzorg
Nieuwe leerlingen
Het hele jaar door kunt u uw kind aanmelden, onder andere via het inschrijfformulier op de contactpagina. U kunt ook contact opnemen met de directie voor meer informatie en een rondleiding. Als u samen met uw kind komt kan hij of zij de school ook vast echt zien.
Op uw aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging waarmee de toelating een feit is.

Als uw kind eenmaal op school zit zal de intern begeleider samen met u de levensgeschiedenis en ontwikkeling van uw kind bespreken. Ook krijgt de school vaak vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf informatie over de ontwikkeling van uw kind.

Gedurende de eerste drie maanden observeert de leerkracht uw kind in de groep en kijk hij / zij met name naar sociale vaardigheden, spelontwikkeling en taalontwikkeling. Deze observatieperiode wordt met u geëvalueerd.

Als uw kind van een andere school komt zijn de gegevens van de vorige school belangrijk, maar niet altijd leidend. We onderzoeken zelf ook in welk leerjaar uw kind het beste past en of we hem of haar  de zorg kunnen bieden die hij of zij nodig heeft. Uiteraard proberen we het leerproces zo min mogelijk te verstoren.Het volgen van de ontwikkeling van kinderen
Binnen onze school worden kinderen op verschillende manieren in hun ontwikkeling gevolgd.
De leerkracht werkt dagelijks met de kinderen in de stamgroep en kan een duidelijk beeld geven van ieders ontwikkeling.
In de onderbouw worden veel werkjes direct mee naar huis gegeven. Van sommige werkjes worden kopieën gemaakt voor het samenstellen van een leerling-portfolio waarmee we de stappen in de ontwikkeling van een kind inzichtelijk maken.
  • In de midden- en bovenbouw wordt regelmatig getoetst of de stof ook daadwerkelijk beheerst wordt. Dit zijn meestal toetsen die in de methodes opgenomen zijn.
  • Daarnaast zijn er enkele toetsmomenten per schooljaar, waarin de kinderen een aantal toetsen krijgen die niet in de methodes opgenomen zijn (CITO).
  • De uitslagen van deze toetsen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en geven de school  objectieve gegevens over de leerprestatie van uw kind waarbij een vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is.
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd via de methode ‘Goed Gedaan’ . Iedere leerkracht hanteert daarvoor een observatielijst.
  • In groep 6 meten we het welbevinden van de kinderen met de zogenaamde ‘klassenthermometer’.
  • In de groepen 7-8 nemen we de SAQI toets af die ook een duidelijk beeld geeft van o.a. werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Opvallende zaken worden bijgehouden en zijn uitgangspunt voor eventueel verder handelen. Dit leest u terug in de leerlingenrapportage. De toetsgegevens gebruiken we ook om ons onderwijs te evalueren.

Groepsplan
Ieder schooljaar bespreekt de leerkracht met de intern begeleider de groep. Er wordt gekeken naar de vorderingen van de kinderen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Aan de hand van de resultaten wordt een groepsplan opgesteld waarin de begeleiding van de hele groep, de begeleiding van kleinere groepen en de begeleiding van individuele kinderen beschreven wordt. Soms volgen er ook leerling-besprekingen waarbij ingezoomd wordt op leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben. Indien er acties worden ondernomen, worden ouders / verzorgers voor een gesprek uitgenodigd door de leerkracht. De intern begeleider kan hierbij aanwezig zijn.

Handelingsplan
Soms is er extra zorg nodig om een probleem het hoofd te bieden. Dan wordt er gewerkt volgens een meer specifiek handelingsplan, gedurende een periode van meestal 6 tot 8 weken.

Eigen leerlijn
Voor een enkele leerling is langdurige zorg nodig of zelfs een afwijkend lesprogramma binnen de groep. We noemen dit een eigen leerlijn. Er wordt dan een begeleidingsplan gemaakt voor een langere periode of de hele schoolperiode.
Indien er handelingsplannen of begeleidingsplannen worden ingezet, worden de ouders altijd op de hoogte gesteld.

Extra ondersteuning wordt veelal in de eigen klas, maar soms ook buiten de klas individueel of in groepjes geboden. Dit schooljaar zijn hiervoor twee dagdelen ingeroosterd. Het gaat hier bijvoorbeeld om extra oefenen met lezen of rekenen en soms om extra uitdaging voor een kind dat juist heel snel de stof beheerst. De interne begeleider verzorgt deze extra ondersteuning en wordt daarbij geholpen door stagiaires, hulpouders en andere vrijwilligers.
Gerealiseerd door schoolwebsite.nu
|